avis legal-cat

PER FAVOR, LLEGIU ATENTAMENT AQUEST AVÍS LEGAL, SI ACCEDEIX, VISIONA IA LA RESTA UTILITZA AQUEST LLOC WEB, CREA UN COMPTE D’USUARI I / O REALITZA COMANDES A PORTAL DEL PRIORAT, SL o PROPORCIONA A AQUESTA LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL, UD ESTARÀ ATORGANT LA SEVA ACCEPTACIÓ INCONDICIONAL, PLENA I EXPRESSA a la totalitat dels termes i condicions PREVIST EN EL MATEIX.

SI UD (el “USUARI, el” USUARI COMPRADOR “,” el CLIENT “,” VOSTÈ “o” UD “) NO ESTÀ D’ACORD D’ACORD AMB EL QUE AQUÍ ESTABLERT, NO UTILITZI LA WEB, NO adquireixi PRODUCTES O SERVEIS DE PORTAL DE L’ PRIORAT, NI COMPLETE CAP PROCÉS o CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA ESTABLERT EN EL MATEIX.

IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA

 

D’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a l’Usuari sobre les condicions d’accés i utilització i informació general sobre http : //www.portaldelpriorat.com// (el “lloc web”, la “web” o “el Portal”)

. – Titular PORTAL DEL PRIORAT, SL

. – NIF B43791284

. – Domicili social: Carrer de la Font n.9 43737 Gratallops. Priorat. Tarragona

.- E mail info@portaldelpriorat.com

. – Tel. 34 93 253 17 60

. – Dades registrals Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, tom 2047, foli

153, full T-30.372 Inscripció 1ª

 

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

 

. Accés al web, continguts, materials, serveis i informació

 

L’accés a aquest Lloc Web és responsabilitat exclusiva de l’Usuari i suposa acceptar i conèixer les advertències legals i els termes i condicions d’ús del lloc web i dels seus continguts materials, serveis i informació (en endavant Continguts); sinó són de la seva conformitat, es prega a l’Usuari que no faci ús del lloc web ja que qualsevol ús que faci d’aquest implicarà la sanció recollida en aquest document.

L’Usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui tant en la formalització dels formularis de registre com en qualsevol altre moment posterior, sent de la seva responsabilitat l’actualització de la informació subministrada, de tal manera que reflecteixi la situació real. L’Usuari serà responsable de la inexactitud o falta de veracitat de la informació aportada.

2.2. Obligació d’ús correcte

L’Usuari es compromet a la correcta utilització del Lloc Web i dels Continguts que se’ls proporcionin acord amb les lleis aplicables, el present acord i les instruccions i avisos que li sigui comunicats.

 

L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu del lloc web i tots els seus continguts per a fins lícits i no prohibits que no infringeixin la legalitat vigent i / o puguin resultar lesius dels drets legítims de PORTAL DEL PRIORAT, SL o de qualsevol tercer i / o puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà de:

.- Introduir, incorporar o difondre virus, troians, cucs, bombes de temps, cancelbots, macros, frames, codis maliciosos o qualsevol altra rutina de programació o altres programes o elements electrònics o físics que poguessin alterar, danyar, interferir, interceptar en forma subreptícia, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la WB o dels equips i / o aplicatius informàtics de PORTAL dEL PRIORAT o de tercers o que puguin danyar, alterar o destruir els documents electrònics i arxius emmagatzemats en els mateixos.

. – Intentar accedir, utilitzar, ocultar i / o manipular els daus del propietari del domini, tercers proveïdors i altres usuaris

.- Infringir o facilitar la infracció de la legislació aplicable així com de les regulacions, normes o polítiques d’aplicació del lloc web de PORTAL DEL PRIORAT, com ara, amb caràcter enunciatiu i no limitador, accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides sense complir les condicions exigides o actuacions que siguin contràries, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, internacionals ia la resta de l’ordenament.

. – Violar cap dret de copyright, de marca comercial, secret comercial, reserva de drets de PORTAL DEL PRIORAT o de tercers i un altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

. – Obtenir o intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que PORTAL DEL PRIORAT hagi disposat a l’efecte, així com realitzar o intentar la desactivació, supressió, eliminació o manipulació dels mètodes tècnics de protecció i / o control d’accés o qualsevol mecanisme d’informació que PORTAL dEL PRIORAT tingui per convenient inserir en els Continguts.

. – Distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts.

. – menyscabar o perjudicar el crèdit o la reputació de PORTAL DEL PRIORAT.

2.3 Propietat Intel·lectual

La propietat intel·lectual i industrial, marques comercials, dissenys, gràfics, imatges, vistos, elements multimèdia, logotips i icones visibles en el lloc web són de propietat exclusiva de PORTAL DEL PRIORAT i queda prohibida la seva utilització amb fins comercials i / o la seva posterior distribució sense que s’hagi obtingut prèviament l’autorització necessària per a aquests usos. Queda així mateix prohibit el seu ús per a il·lustrar activitats, productes o esdeveniments d’altres companyies sense la prèvia autorització expressa i per escrit de PORTAL DEL PRIORAT

PORTAL DEL PRIORAT es reserva el dret de retirar el permís d’ús de qualsevol d’aquests gràfics, imatges, logotips, icones o qualsevol altre contingut multimèdia quan esteme que s’estan destinant a fins que danya d’alguna manera els seus interessos o que siguin susceptibles de tenir caràcter il·legal, obscè, difamatori, pornogràfic, indecent, hostigarte, amenaçant, perjudicial, invasor de drets de privacitat o publicitat abusiu, incitant o que fos objectable d’una altra manera.

El programari llicenciat i / o desenvolupat per i per PORTAL DEL PRIORAT incloent el codi font i els Continguts elaborats pel seu titular i / o els seus col·laboradors, estan protegits per les normatives nacionals i internacionals vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial, de manera que l’Usuari es troba facultat únicament per a la navegació a través de les pàgines del lloc web per a la seva visualització com a ús privat.

 

L’accés al lloc web no comporta l’atorgament de llicències o drets sobre les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que s’utilitzin en la mateixa ni concessió d’autorització sobre WEB i / o serveis en aquest oferts.

Els continguts aportats en el seu cas per l’Usuari a PORTAL DEL PRIORAT impliquen el seu consentiment exprés i autorització per a la reproducció i comunicació pública dels mateixos en el context de la plataforma PORTAL DEL PRIORAT. En cas de no desitjar així, l’Usuari ha d’abstenir d’aportar aquests continguts.

2.4 Enllaços externs (links)

Els Usuaris i en general aquelles persones que es proposin establir un enllaç o hipervincle (en endavant el “Enllaç”) entre el seu lloc web i la Web de PORTAL DEL PRIORAT hauran de complir les condicions següents.

. – L’Enllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina principal o pàgina d’inici del lloc web o el punt concret que autoritzi PORTAL DEL PRIORAT, però no podrà reproduir-les de cap manera.

. – no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre PORTAL DEL PRIORAT, els seus directius, els seus empleats.

. – ens i declararà ni es donarà a entendre que PORTAL DEL PRIORAT ha autoritzat l’Enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició en el lloc web en el qual s’estableix el Enllaç.

. – excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç, el lloc web en què s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Portal del Priorat.

. – no contindrà continguts contraris ni invasors de drets de privacitat o publicitat o de qualsevol altre dret de tercers.

. – no ha de contenir cap informació o contingut il·lícit, obscè o pornogràfic, indecent o que atempti en cap mesura a la seguretat pública o els bons costums generalment acceptats

. – No induirà, incitarà o promourà actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, abusives, amenaçadors, violentes o, en general, contràries a la llei ia l’ordre públic ni induirà, incitarà o promourà actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de raça , gènere, identitat sexual, edat, religió, creences, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal, social o condició.

L’establiment de l’Enllaç no implica en cap cas l’existència de relació entre PORTAL DEL PRIORAT i el propietari del lloc web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de PORTAL DEL PRIORAT dels seus Continguts ni suposa acceptació alguna de responsabilitat de la qualitat, licitud, fiabilitat i / o utilitat d’aquells altres llocs web als quals sigui possible accedir a través d’hipervincles.

PORTAL DEL PRIORAT, queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals Enllaços, del resultat obtingut a través dels mateixos, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pugui accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada en els llocs web de l’enllaç.

2.5 Framing

 

Portal del Priorat prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal o lloc WEB.

2.6 Durada del servei

PORTAL DEL PRIORAT no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web PORTAL DEL PRIORAT tampoc garanteix la utilitat del lloc web per a la realització de cap activitat en concret ni la seva infal·libilitat.

PORTAL DEL PRIORAT està facultada per a suspendre temporalment i sense previ avís l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

L’accés al lloc web de Portal de l’PRIORT té una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior PORTAL DEL PRIORAT es reserva el dret de restringir l’accés a alguna secció del lloc web al públic en general, limitant-se únicament a un Usuari concret mitjançant el lliurament d’Identificador i una Contraseño (la “Compte d’Usuari”). PORTAL DEL PRIORAT podrà suspendre o revocar sense previ avís l’accés als Usuaris que, al seu parer, incompleixin les normes d’utilització del lloc web i exercir les mesures legals oportunes.

 

2.7 Publicitat

 

PORTAL DEL PRIORAT es reserva el dret de cedir espais, seccions o pàgines del lloc web o parts d’aquestes, o en els seus continguts, per a la inclusió de continguts amb finalitats publicitàries o promocionals o que estiguin subjectes a patrocini. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar la conformitat del material remès per a la seva inclusió en el lloc WEB, amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. PORTAL DEL PRIORAT no serà en cap cas responsable d’error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

2.8 Limitació de responsabilitat

PORTAL DEL PRIORAT realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error o omissió en els Continguts del Lloc Web, però no garanteix ni es responsabilitza de possibles errors en els continguts del lloc web. PORTAL DEL PRIORAT exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats d’entre altres:

. – la interrupció del funcionament o la manca de disponibilitat d’accés al lloc web

. – la vulneració de la privacitat de l’Usuari i / o la suplantació de la seva identitat per part de tercers

. – l’eventual transmissió d’elements que afectin negativament els sistemes informàtics

. – l’exactitud, exhaustivitat i actualització puntual dels Continguts del seu lloc web.

. – la precisió, integritat o qualitat del material generat i / o transmès per l’Usuari

. – l’aprofitament dels Continguts del lloc web o webs d’enllaç que l’usuari pogués realitzar.

 

PORTAL DEL PRIORAT exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes o de força major o que es puguin derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant PORTAL DEL PRIORAT, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari.

L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra PORTAL DEL PRIORAT basada en la utilització per part de l’Usuari del lloc web i els seus continguts. Si és el cas, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a PORTAL DEL PRIORAT amb motius d’aquestes reclamacions o accions legals.

2.9 Modificacions

PORTAL DEL PRIORAT es reserva el dret a modificar el present Acord sota iniciativa pròpia i exclusiu criteri sense necessitat de previ avís a l’Usuari, entrant en vigor aquests termes i condicions des del moment de la seva publicació en el Lloc Web. Sense perjudici de l’anterior PORTAL DEL PRIORAT es reserva el dret d’alterar les seves polítiques i de realitzar en qualsevol moment els canvis i modificacions estimi convenients i cregui necessàries per al lloc web sense necessitat de previ avís.